استانداردهای ملی و بین المللی پرتودهی مواد غذایی

استانداردهای ملی پرتودهی مواد غذایی

• تجهیزات پرتودهی مواد غذایی-آئین کار کاربرد-شماره ملی ۸۰۳۳-چاپ اول-۱۳۸۴
• پرتودهی فرآورده های گوشتی و طیور فرآوری شده و بسته بندی شده به منظور کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا و دیگر میکروارگانیسم ها – آئین کار- شماره ملی ۱۱۳۳۳-چاپ اول-
• خوراک دام- غربال گری میکروبیولوژیکی برای مواد غذایی پرتودیده با استفاده از روش LAL/GNB – شماره ملی ۱۳۷۷۳- چاپ اول
• آشکارسازی مواد غذایی پرتودیده حاوی چربی با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی هیدروکربن ها- روش آزمون- شماره ملی ۱۶۰۳۶- چاپ اول- ۱۳۹۲
• پرتودهی مواد غذایی – الزامات توسعه، صحه گذاری و روش کنترل روزمره فرایند پرتودهی با استفاده از پرتوهای یون ساز برای تیمار مواد غذایی – شماره ملی ۱۶۰۶۶- چاپ اول- ۱۳۹۲
• پرتودهی انواع ادویه، گیاهان دارویی، سبزی و چاشنی های گیاهی خشک به منظور کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا و دیگر میکروارگانیسم ها – راهنما- شماره ملی ۱۶۴۱۲- چاپ اول- ۱۳۹۲
• آیین کار پرتودهی ادویه- شماره ملی ۳۱۰۲- چاپ دوم- ۱۳۶۹
• بسته بندی – انتخاب و استفاده مواد بسته بندی برای مواد غذایی تحت پرتو- شماره ملی ۲۱۱۲۳- چاپ اول- ۱۳۹۵

 

استانداردهای بین المللی پرتودهی مواد غذایی

استانداردهای ASTM در خصوص پرتودهی مواد غذایی

ASTM F1355-06-Fresh agriculture produce F 1355, Standard Guide for Irradiation of Fresh Fruits as a Phytosanitary Treatment
F 1356, Standard Guide for the Irradiation of Fresh and Frozen Red Meats and Poultry to Control Pathogens and Other Microorganisms
F 1640, Standard Guide for Packaging Materials for Foods to be Irradiated
F 1736, Standard Guide for Irradiation of Finfish and Shellfish to Control Pathogens and Spoilage Micro-Organisms
F 1885, Standard Guide for the Irradiation of Dried Spices, Herbs, and Vegetable Seasonings to Control Pathogens and Other Microorganisms

استاندارد ISO در خصوص پرتودهی مواد غذایی

ISO 14470:2011- Food irradiation — Requirements for the development, validation and routine control of the process of irradiation using ionizing radiation for the treatment of food

  استاندارد و راهنماها

Standards belongs to: Codex Alimentarius, a body established by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and WHO:
GENERAL STANDARD FOR IRRADIATED FOODS, CODEX STAN 106-1983, REV.1- 2003
Codex General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods- CODEX STAN 1-1985, Rev.2-1999

CODE OF PRACTICE FOR RADIATION PROCESSING OF FOOD -CAC/RCP 191979

CODEX-CX/FAC 01/12- PROPOSED DRAFT REVISION TO THE RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE FOR THE OPERATION OF RRADIATION FACILITIES USED IN THE TREATMENT OF FOODS- January 2001