استانداردهای ملی و بین المللی پرتوهی محصولات پزشکی

استانداردهای ملی پرتودهی محصولات بهداشتی و پزشکی

  • سترون­سازی محصولات بهداشتی – پرتودهی – قسمت۱ : الزامات توسعه، صفحه گذاری و کنترل متداول سترون­سازی برای وسایل پزشکی – شماره ۱-۶۹۴۶ چاپ اول-۱۳۹۴٫
  • سترون­سازی محصولات بهداشتی – پرتودهی – قسمت۲ : استقرار دز سترون­سازی شماره ۲-۶۹۴۶ چاپ اول-۱۳۹۵٫
  • سترونی محصولات پزشکی – روش پرتودهی – قسمت۳ : راهنمایی در مورد دز سنجی شماره ۳-۶۹۴۶ چاپ اول-۱۳۹۵٫

استانداردهای بین­ المللی پرتودهی محصولات بهداشتی و پزشکی

Sterilization of health care products – Radiation – Part 1:Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices – ISO – ۱۱۱۷۳ – ۱ : ۲۰۱۳٫

Sterilization of health care products – Radiation – part 2: Establishing the sterilization dose – ISO  – ۱۱۱۷۳ – ۲ : ۲۰۱۳٫

 Sterilization of health care products – Radiation – Part 3: Guidance on dosimetric aspects – ISO  – ۱۱۱۷۳ – ۳ : ۲۰۰۶٫

راهنماهای بین ­المللی پرتودهی محصولات بهداشتی و پزشکی

 Compatibility of Materials Subject to Sterilization-AAMI TIR 17-2008

Gamma Sterilization Dose-Auditing for 11173-2-2006-TIR27

Gamma Sterilization Validation according to ISO 11173 – Sterilising dose – Medical Lab : 2011

IAEA-Code of Practice _Irradiation_RadiatioCode of Practice _Irradiationn Sterilization of Allografts