آزمایشگاه دزیمتری

با عبور پرتو از محصول شدت آن کاهش می‌یابد و به‌صورت کاهش دز با عمق ظاهر می‌شود که به توزیع دز عمقی موسوم است. نسبت کاهش، بستگی به ضخامت، ترکیبات و چگالی محصول و نوع و انرژی پرتو‌های ناشی از چشمه دارد. همچنین تغییراتی نیز در دز جانبی محصول مشاهده می‌شود. این تغییرات به هندسه چشمه و محصول و نحوه قرارگیری محصول نسبت به چشمه بستگی دارد. هر دوی این تغییرات در غیریکنواختی توزیع دز در محصول نقش دارند. نسبت يكنواختي دز به صورت نسبت دز بيشينه به دز كمينه در محصول تعريف و با رابطه زير بيان مي‌شود:

که در آن Dmax و Dmin به ترتیب دز بیشینه و کمینه در محصول مورد پرتودهی می‌باشند.

وظایف آزمایشگاه دزیمتری:

  • ارائه چیدمان چشمه ها و نظارت بر بارگذاری چشمه ها
  • کالیبراسیون اولیه سیستم
  • تعیین زمان پرتوهی، اولویت دهی محصولات و دزیمتری روتین محصولات
  • کالیبراسیون دوره­ای سیستم.