آزمایشگاه مواد غذایی

آزمون میکربی (از قبیل تستهای شمارش میکروارگانیسمها، باکتریها، کپک، قارچ و تست E.coli، تست سالمونلا و آفلاتوکسین در نمونه های مواد غذایی و محصولات کشاورزی قبل و بعد از پرتودهی با تعیین دز مناسب و ارایه گواهی آزمون.