آزمایشگاه میکروبیولوژی

انجام آزمایش­های میکروبیولوژی (کیفیت میکربی و خواص ضد میکربی) وسایل پزشکی برای استریل با پرتودهی گاما در سامانه براساس استانداردهای ISO 11737-1 & 2 برای تست جمعیت میکربی (bioburden) و دیگر استانداردها و رهنماهای تست و آزمون میکروبی وسایل پزشکی و ارایه گواهی آزمون و تعیین دز مناسب و گواهی آزمون محصولات پرتودهی شده.