سامانه پرتودهی

شرکت گاماتک با هدف توسعه صنعت پرتودهی در کشور و کمک به توسعه صادرات محصولات پزشکی و کشاورزی و توزیع فرآورده های سالم و بهداشتی غذایی در سطح کشور و همچنین فراهم آوردن امکان بکارگیری روش پرتودهی جهت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش زمان نگهداری و انبارمانی محصولات کشاورزی و مواد غذایی به ویژه محصولات استراتژیک کشور، با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه نسبت به ارایه خدمات به شرح ذیل اقدام می نماید:
۱- پرتودهی گامای محصولات کشاورزی و مواد غذایی
۲- پرتودهی گامای وسایل و تجهیزات پزشکی و بهداشتی
۳- مشاوره در امور سیستم های پرتودهی گاما، باریکه الکترونی و پرتوهای ایکس پرتابل و یا نصب شده در خط تولید (in-line)
۴- ارایه خدمات اخذ مجوز ورود، ترخیص و پروانه اشتغال سیستم های دارای منابع پرتوی یونساز از واحد قانونی
۵- مشاوره و ارایه خدمات فنی تدوین برنامه های حفاظت پرتوی (RPP) سامانه های پرتوی و دستگاه های دارای منابع پرتوی یونساز
۶- مشاوره و خرید دزیمترهای فردی و تجهیزات مونیتورینگ محیطی
۷- تهیه دزیمترهای شفاف (پرسپکس) استاندارد برای دزیمتری محصولات در سامانه های پرتابل و ثابت پرتودهی، با قیمت مناسب و به صرفه اقتصادی

جهت اخذ مشاوره و سفارش با ما تماس بگیرید.