گردش کار فرایند پرتودهی گاما

فرایند کامل پرتودهی از پذیرش و تحویل کالای مورد پرتودهی آغاز می شود که بر اساس الزامات سیستم کنترل کیفیت سامانه پرتودهی، ثبت می شود. کالاها بوسیله کامیون به سامانه پرتودهی رسیده و در سامانه تخلیه شده و برگ تحویل کالا که جزو مدارک کد گذاری شده سامانه می باشد، تکمیل و تحویل آورنده کالا می‌شود. همزمان برگ درخواست پرتودهی ارائه و در سیستم کنترل کیفیت سامانه ثبت و در اختیار مدیریت فنی سامانه قرار می گیرد. کالاها بر اساس زمان نوبت دهی و بر اساس یک برنامه منظم و مدرن مصوب با آرایه از پیش تنظیم شده روی حامل (کانوایر) سیستم پرتودهی قرار گرفته و دزیمتر مخصوص پرسپکس جهت کنترل و ثبت دز پرتودهی روی جعبه های استاندارد سامانه که مناسب قفسه های پرتودهی طراحی و ساخته شده اند، به همراه لیبل مخصوص ثبت اطلاعات پرتودهی، نصب می شود. کالاها جهت پرتودهی با دز از پیش تعیین شده وارد اتاق پرتودهی شده و در مدت زمان مشخصی مورد پرتودهی توسط چشمه های گامازا قرار می‌گیرند. دزیمترهای مخصوص مونیتورینگ نتایج دزیمتری را ثبت می کنند.

کلیه اسناد و روند پرتوفرآوری همه ی رویدادها را ثبت نموده و در صورتی که کلیه ی مشخصات و درخواست های صاحب کالا (مشتری) برآورده شده باشد، کالا از فرایند پرتودهی خارج شده و به همراه گواهی پرتودهی تحویل صاحب کالا شده و برگ تحویل کالا تکمیل و ثبت می شود.
کل مراحل فرایند بسته به حجم کالای مورد پرتودهی ممکن است چند ساعت و یا حتی چندین روز طول بکشد.