دز برخی محصولات گیاهی- استاندارد ملی ایران ۱۶۴۱۲ – ۱۳۹۲

جدول۱- محدوده حداقل دزهای پرتودهی پیشنهادی برای برخی از گیاهان دارویی، سبزی و چاشنیهای گیاهی
(استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۴۱۲ تاریخ ۱۳۹۲)

محصول

محدوده حداقل دز (kGy)

ریحان

۶ تا ۱۲

زیره سیاه

۳ تا ۸

هل

۴ تا ۸

تخم کرفس

۴ تا ۸

دارچین

۳ تا ۸

گشنیز

۴ تا ۸

رازیانه

۶ تا ۱۲

پودر سیر

۶ تا ۱۲

زنجبیل

۴ تا ۸

مرزنگوش

۶ تا ۱۲

جوز

۴ تا ۸

پودر پیاز

۷ تا ۱۵

پونه کوهی

۶ تا ۱۲

پاپریکا

۳ تا ۸

فلفل سیاه

۶ تا ۱۲

فلفل قرمز

۳ تا ۸

آویشن

۶ تا ۱۲

زردچوبه

۳ تا ۸

ادویه مخلوط

۴ تا ۸