راهنمای بسته بندی

با بکارگیری صحیح و مناسب فرایند پرتودهی (پرتوفرآوری) کاهش بار میکربی و جمعیت کلی میکروارگانیسمها در مواد غذایی پرتودیده (استاندارد ملی ۱۶۰۶۶ -۱۳۹۲) کاهش یافته که این موضوع به رفع یا کاهش بیماریهای ناشی از منجر شده و بنابراین ایمنی بسیاری از مواد غذایی را بالا برده و همچنین به افزایش زمان انبارمانی آن کمک میکند. همچنین با بکارگیری مناسب این فرایند وسایل و تجهیزات پزشکی قبل از مصرف استریل می شوند (استاندارد ملی۶۹۴۶-۱ و ۲ و ۳- ۱۳۹۲). جهت ارائه خدمات پرتودهی گاما با کیفیت بهتر و جلوگیری از خسارات احتمالی به کالاها و محصولات مشتریان، رعایت معیارها و نکات درج شده در این دستورالعمل توسط مشتریان دریافت خدمات پرتودهی، الزامی می باشد.
کلیه مشتریان پرتودهی لازم است از مفاد استاندارد ملی ایران: بسته بندی – انتخاب و استفاده مواد بسته بندی برای مواد غذایی تحت پرتو- شماره ملی ۲۱۱۲۳- چاپ اول- ۱۳۹۵ پیروی نمایند. این استاندارد اطلاعاتی را برای انتخاب و استفاده مواد بسته بندی، به منظور نگهداری مواد غذایی در طول مدت پرتودهی با پرتوهای یونساز (گاما، ایکس یا باریکه الکترونی) ارایه می نماید.
شرکت گاماتک ترجیح میدهد و پیشنهاد جدی دارد که برای اجتناب از آلودگی مجدد و سهولت حمل کالا به بازار مصرف، مواد غذایی و یا محصولات و وسایل پزشکی، قبل از پرتودهی به صورت بستهبندی نهایی درآمده و به اصطلاح پیش- بستهبندی شوند. احتمال آلوده شدن کالا در تماس با مواد بسته بندی پس از پرتودهی وجود دارد. حتی ممکن است کالاها قبل از بسته بندی نهایی پس از پرتودهی، در زمان حمل مجدداً آلوده شوند. بنابراین با توجه به ملاحظات بهداشتی در این زمینه تست مواد بسته بندی برای بررسی اثرات پرتو روی مواد بسته بندی، قسمت مهمی از کنترل ایمنی غذایی و استریل بودن کالاها پیش از مصرف و یا استفاده میباشد. کالاها فقط در بسته بندی های مناسب و استاندارد شرکت قابل پرتودهی میباشد. لازم است کالا در بسته بندی مورد تایید قرار داده شده و با الصاق برچسب، مشخصات مورد نظر روی آن ها درج شود. همچنین نصب اندیکاتور (شناساگر دز از طریق تغییر رنگ) بر روی این برچسب الزامی می باشد.
لازم است بسته بندی کالای مورد پرتودهی در سامانه بناب براساس سند “دستورالعمل بستهبندی، ارسال و ترخیص کالا- کد: PR-WI-02-00” انجام گیرد که به همراه فرم درخواست پرتودهی کالا به مشتریان ارائه می گردد.