پرتودهی خوراک دام و طیور

پرتودهی راه حل مناسبی برای رفع آلودگی کامل و یا رساندن آن به حداقل استاندارد سطح آلودگی باکتریایی و بهترین راهکار کاهش و حذف آلودگیهای میکروبی و باکتریایی از منشأ یعنی خوراک دام و طیور میباشد. از بین بردن سالمونلا و باکتری رودهای بیماریزا از خوراک دام و طیور بوسیله پرتودهی نیاز به دانش میزان پاسخ اثرات پرتوهای یونیزه کننده روی باکتریها دارد. بنا به گزارش H. Ito و H. Iizvka دز حدود ۲۵الی ۳۵ کیلوگری برای استریل کردن خوراک دام مناسب تشخیص داده شده است. حذف سالمونلا و دیگر باکتریهای رودهای بیماریزا در مواد غذایی با دز پرتودهی حدود ۵ ال ۶ کیلوگری قابل دسترسی است. با وجود این، اثرات نامساعدی در خوراک جوجه تغذیه شده با رژیم چربی پرتودیده با دز ۳۰ الی ۶۰ کیلوگری مشاهده شده است. بنابراین، آنها پیشنهاد کردهاند خوراک دام با دز پایین در محدوده ۵ الی ۶ کیلوگری پرتودهی شود. طبق مقاله ارائه شده در سند آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA– ۱۹۷۷ ) توسط Mossel، حداقل دز حدود kGy 3 (0.03 Mrad) برای رفع این آلودگیها پیشنهاد شده است.
پرتودهی خوراک حیوانات و غذای حیوانات خانگی در محدوده دز ۲۵-۲ گیلوگری برای کنترل باکتری سالمونلا در سال ۱۹۹۵ میلادی توسط FDA (IFT,1998 ) امریکا به تصویب رسیده است.

برای دریافت Pdf مطلب و کسب اطلاعات بیشتر، کلیک کنید