پرتودهی میوه و سبزیجات تازه


کنترل آفات پس از برداشت میوه­جات و سبزیجات بر اساس روش­های مرسوم دود دادن با استفاده از متیل بروماید و فسفین صورت می­گیرد. برخی ملاحظات مهم مانند سمیت شیمیایی و اثرات مخرب محیطی ناشی از استفاده از این گازهای شیمیایی و الزام به رعایت مقررات مربوطه و از همه مهم­تر، بالا رفتن مقاومت در جمعیت هدف این آفت­ها در برابر این گازها، استفاده از این روش را نامطمئن کرده است. جهت افزایش زمان انبارمانی و دفع آفات و حشرات از این محصولات، آنهم بدون استفاده از روش­های قدیمی و خطرناک شیمیایی مانند دود دادن، می­توان از روش جایگزین و پذیرفته شده جهانی یعنی فرایند پرتودهی استفاده کرد.

برای دریافت Pdf مطلب و کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید