پرتودهی پیاز و سیب زمینی

محصولات کشاورزی گیاه پیازی (پیاز، پیازچه و سیر) و محصولات کشاورزی که به صورت ریشه در خاک بعمل میآیند (سیب زمینی و سیب زمینی هندی)، مهمترین سبزیجات از نظر میزان زیر کشت و مصرف در بسیاری از مناطق مختلف جهان به شمار میروند. در میان عوامل مختلف فیزیولوژیکی موثر بر انبارداری این محصولات، جوانه زدن مشخصترین شاخص خرابی آنها بشمار می رود.
مدیریت پس از برداشت و انبارمانی سیبزمینی و پیاز یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصادی-بهداشتی محصولات کشاورزی و غذا بشمار میرود. میزان تولید پیاز و سیب زمینی در شمال غرب کشورمان به ترتیب حدود ۳۰۰/۰۰۰ و ۲۰۰/۰۰۰ تن در سال تخمین زده میشود. این محصولات سالی یکبار از حدود اوایل شهریور تا اوایل آذرماه برداشت میشوند، بنابراین لازم است این محصولات تا زمان برداشت بعدی انبارداری شوند. گزارش شده است حدود ۵۰% این محصولات در حدود چند ماه پس از برداشت و در زمان نگهداری از بین میروند. افزایش زمان انبارمانی و کاهش میزان جوانه زدن، کاهش وزن و گندیدن این محصولات با پرتودهی گاما، بدون اثرات جانبی زیاد و تاثیرگذار، امکان پذیر بوده و توصیه شده است.

برای دریافت Pdf مطلب و کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید