پرتودهی گوشت و طیور

در این روش، به منظور کاهش و یا حذف باکتری های موجود در مواد غذایی، آن را در معرض تابش انرژی قرار می دهند. در نتیجه ماده پرتودیده سالم تر شده و مقاومت بیشتری در برابر فاسد شدن از خود نشان می دهد. اشکال مختلف انرژی تابشی عبارتند از امواج مایکروو، و پرتوهای مافوق قرمز که غذا را موقع پختن گرم می کنند، نور مرئی یا نور مادون بنفش که برای خشک کردن غذا و یا از بین بردن میکروارگانیسمهای سطحی مواد غذایی مانند گوشت بکار می روند و پرتوهای یونیزه کننده (مانند پرتوهای گاما) که به طور عمقی در مواد غذایی نفوذ کرده و بدون افزایش دمای محسوس، باعث از بین رفتن میکروارگانیسم های موجود در آن میشود. از دیدگاه تجاری، پرتودهی مواد غذایی برای کاهش تعداد میکروارگانیسم های بیماری زا، افزایش زمان انبارمانی و یا از بین بردن آفات حشره ای کاربرد دارد. این روش امروزه در بسیاری از کشورهای جهان بکار گرفته می شود.
پرتودهی گوشت قرمز و گوشت طیور به هیچوجه باعث این نمی شود که مصرف کننده در معرض تابش قرار گیرد چون انرژی بکار گرفته شده به اندازه ای نیست که آن را رادیواکتیو کند. در طول آزمون های ایمنی، دانشمندان سطوح بسیار بالاتری از میزان تابش تایید شده برای پرتودهی گوشت را به طیور اعمال کردند و هیچ گونه علایم سمیت و یا ایجاد اثرات سرطانزایی در حیوانات تحت بررسی که از گوشت طیور پرتودیده مصرف کرده بودند، مشاهده نگردید. بدیهی است که گوشت قرمز و طیور پرتودیده از خود انرژی تابشی ساطع نمیکنند.

برای دریافت Pdf مطلب و کسب اطلاعات بیشتر، کلیک کنید