کدکس مواد غذایی_FAO/WHO

استاندارد کدکس پرتودهی مواد غذایی و آیین کار آن

بکارگیری پرتوهای یونیزهکننده به عنوان یک روش فیزیکی برای رفع آلودگی مواد غذایی توسط کدکس کمیسیون غذایی Codex Alimentarius Commission- WHO/FAO) ) تحت نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO) ،سازمان غذا و داروی سازمان ملل متحد (FAO) و آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) تهیه و مورد تأیید قرار گرفته است. اولین نگارش این کدکس در سال ۱۹۸۳ میلادی توسط متخصصین این سه سازمان بین المللی تدوین و در سند فنی (Codex STAN 106-1983, REV.1-2003) ارایه شد. این کدکس و راهنمای آن با عنوان Code of Practice for Radiation Processing of Food; (CAC/RCP 19-1979) به عنوان استاندارد عمومی پرتودهی مواد غذایی در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است. آییننامه مذکور به عنوان راهنمای کار در روش پرتودهی محصولات غذایی پرتودهی شده با پرتوهای گاما، ایکس و باریکه الکترونی، به منظور کنترل عوامل بیماریزای ناشی از مصرف مواد غذایی، کاهش بار میکروبی و آسیبهای ناشی از آفات و حشرات، محدود ساختن جوانهزنی محصولات ریشهای و افزایش ماندگاری مواد غذایی با قابلیت فساد بالا، بکار گرفته میشود. این آییننامه کار، الزامات اجرایی پرتوفرآوری را در یک سامانه پرتودهی تحت پوشش قرار میدهد که همچنین شامل جنبههای دیگر فرآیند مانند تولید و یا برداشت اولیه، تیمار مواد پس از برداشت، انبارش و حمل و نقل، بستهبندی، پرتودهی، برچسبگذاری، انبارش و جابجایی پس از پرتودهی و آموزش میشود.


codex alimentarius commission-FAO-WHO-2001.pdf


Codex Alimentarius Commission-PRPCEDURAL MANUAL-V19-2010.pdf